VOP

VOP

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Amatu s.r.o. pre portál www.obchod.amastu.sk

Spoločnosť Amatu s.r.o. so sídlom: Kopčianska 8A 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 52340198, DIČ: 2120995162, je prevádzkovateľom internetovej stránky www.obchod.amastu.sk.

Sprostredkovateľ prevádzkuje Stránku www.obchod.amastu.sk a umožňuje Poskytovateľovi, aby predával Kupóny prostredníctvom tejto Stránky. Sprostredkovateľ má s konkrétnym Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah s presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie predaja Kupónu, v ktorom Poskytovateľ akceptuje predaj Kupónu prostredníctvom Stránky. Poskytovateľ sa zaviazal, že bude akceptovať Klientmi predložené Kupóny. Platobné operácie za účelom úhrady ceny Kupónu sa realizujú medzi Klientom a Poskytovateľom prostredníctvom Sprostredkovateľa, ktorý je na základe zmluvy s Poskytovateľom na to oprávnený.

Článok I
Vymedzenie základných pojmov
Pokiaľ nie je v Ponuke alebo v Kupóne uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom význam v ďalej uvedených definíciách:

 1. Sprostredkovateľ je spoločnosť Amatu s.r.o. so sídlom: Kopčianska 8A 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 52340198, DIČ: 2120995162,. Sprostredkovateľ sprostredkováva predaj Kupónu zo strany Poskytovateľa Klientovi na Stránke;
 2. Stránka je internetová stránka Sprostredkovateľa www.obchod.amastu.sk;
 3. Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpi Kupón na Stránke;
 4. Poskytovateľ je osoba, ktorá predáva konkrétne Kupóny ponúkané na Stránke;
 5. Predmet sprostredkovania je sprostredkovanie predaja Kupónu;
 6. Ponuka je ponuka predaja Kupónu uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa, popis a opis Plnenia, hodnotu Kupónu, cenu Kupónu, percento zľavy, platobné podmienky, dobu platnosti Kupónu a podmienky použitia Kupónu. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť Ponuku, ako aj kedykoľvek zmeniť cenu Kupónu;
 7. Kupón je potvrdenie o práve Klienta voči Poskytovateľovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za Plnenie odpočítal od konečnej ceny za Plnenie sumu a/alebo percento z celkovej ceny za Plnenie uvedené na Kupóne (tzv. zľava), a to za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom Kupóne, pričom kúpa Kupónu môže byť Poskytovateľovi preukázaná v elektronickej podobe;
 8. Plnenie je tovar alebo služba uvedená v Ponuke alebo Kupóne;
 9. Strany sú Sprostredkovateľ a Klient;
 10. Účet je účet Klienta zriadený na Stránke po zaregistrovaní Klienta;
 11. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Sprostredkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa a Klienta, popr. Poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.

Článok II
Objednávka a kúpa Kupónu

 1. Sprostredkovateľ zverejňuje na Stránke v určitých časových intervaloch (denných alebo iných intervaloch) Ponuky na Kupóny, ktorých kúpu si Klient môže objednať a ktoré si Klient môže kúpiť.
 2. Ponuka Kupónu je aktívna jej zverejnením na Stránke. Trvanie Ponuky, t.j. možnosti zakúpiť Kupón je stanovené dohodou medzi Poskytovateľom a Sprostredkovateľom a Poskytovateľ ani Sprostredkovateľ sa nezaväzujú k žiadnej minimálnej dobe trvania Ponuky. Aktívnosť Ponuky, t.j. vznik záväzku Poskytovateľa vyplývajúceho z Kupónu, nie je limitovaná počtom Klientov, ktorí si Kupóny z tej ktorej Ponuky zakúpia, ak nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak.
 3. Každý Klient si môže objednať ľubovoľný počet Kupónov, pokiaľ nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak. Avšak pri poskytovaní Plnenia zo strany Poskytovateľa bude zohľadnený vždy len jeden Kupón pri poskytovaní aktuálneho Plnenia (napr. pri návšteve reštaurácie nie je možné pri uhrádzaní jedného účtu uplatniť viac ako jeden Kupón, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak). Kupón je možné využiť iba jednorazovo, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
 4. Objednávka Kupónu a jeho následná kúpa sa realizuje iba prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou. Pri spôsoboch platby: obyčajnou platobnou kartou alebo kreditnou kartou príde kupón na Váš účet a e-mail do 1 hodiny. Pre okamžité zaslanie kupónu je Klient povinný riadne dokončiť objednávku v banke až po návrat na stránku www. obchod.amastu.sk. Až vtedy náš systém dostane informáciu o platbe a zašle Klientovi kupón.
 5. Momentom vyplnenia registračného formulára (pri nezaregistrovaných Klientoch) alebo vyplnením prihlasovacieho formulára na Stránke (pri Klientoch, ktorí majú zriadený Účet) Klient vlastne objednáva kúpu Kupónu (ďalej len „Objednávka“) a:
 • a. Objednávka na kúpu Kupónu sa stáva záväznou až momentom uhradenia ceny za Kupón Klientom postupom uvedeným na Stránke. Klient má právo zaplatiť za Kupón do ukončenia Ponuky alebo do jej vypredania. Do uhradenia ceny za Kupón nevzniká Klientovi právo na vydanie Kupónu.
 • b. Súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase Objednávky ako aj s podmienkami Ponuky;
 • Sprostredkovateľ je poverený od Poskytovateľa na preberanie ceny za Kupón.
 • Pripísaním ceny za Kupón na účet Sprostredkovateľa, sa kúpa Kupónu zrealizuje.
 • Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe Kupónu vydáva ako ich predajca Poskytovateľ. Klient berie na vedomie, že Sprostredkovateľ je len Sprostredkovateľom, nie je predajcom či poskytovateľom Plnenia či Kupónu.
 • V prípade, ak Klient vystupuje pri kúpe Kupónu v postavení zdaniteľnej osoby t.j. obstaráva kupón na účely podnikania má nárok na obdržanie daňového dokladu od Poskytovateľa. Klient má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi ihneď po zakúpení kupónu na emailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v Ponuke. V oznámení v zmysle predchádzajúcej vety Klient uvedie svoje fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH miesto podnikania), číslo Kupónu a dátum úhrady Kupónu. Poskytovateľ nemá zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady – v zmysle zákona o DPH (222/2004 Z.z.) – fyzickým osobám nepodnikateľom.
 • V prípade, ak sa na aktiváciu Ponuky vyžaduje objednanie a kúpa Kupónu určitým počtom Klientov, a tento počet sa počas doby trvania Ponuky nedosiahne, Objednávka a/alebo kúpa Kupónu sa zruší. Uhradené ceny za Kupóny, pri ktorých nedošlo k aktivácii Ponuky, budú Klientovi vrátené na účet, z ktorého zrealizoval uhradenie ceny za Kupón, a to do 15 dní od zrušenia kúpy Kupónu.
 • Sprostredkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany Klienta.
 • Záväzky vyplývajúce z kúpy Kupónu sa považujú za splnené poskytnutím Plnenia zo strany Poskytovateľa Klientovi s využitím Kupónu alebo neuplatnením Kupónu zo strany Klienta v dobe platnosti Kupónu.
 • Právne následky vyplývajúce z kúpy Kupónu pominú v prípade, ak bude Sprostredkovateľovi doručený príkaz na začatie exekúcie voči Poskytovateľovi alebo príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky Poskytovateľa voči Sprostredkovateľovi, pričom Sprostredkovateľ ešte neuhradil Poskytovateľovi cenu za Kupón alebo časť ceny za Kupón.

Článok III
Práva a povinnosti

 1. Sprostredkovateľ najneskôr do 48 hodín od pripísania ceny za Kupón na bankový účet Sprostredkovateľa, doručí Kupón Klientovi predovšetkým elektronickou formou na mailovú adresu Klienta, ktorá bola uvedená v registračnom alebo prihlasovacom formulári. Kupón sa považuje za doručený, keď je odoslaný na mailovú adresu, ktorá bola zadaná pri objednávke.
 2. Kupón (v tlačenej podobe resp. v elektronickej podobe) je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z Kupónu.
 3. Sprostredkovateľ poskytuje Poskytovateľovi zoznam Kupónov za účelom vykonania možnej kontroly predloženého Kupónu zo strany Klienta Poskytovateľovi, s čím Klient súhlasí.
 4. Klient je oprávnený použiť Kupón iba za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej Ponuke, v Kupóne a prípadne v inštrukciách doručených Klientovi spolu s Kupónom. Doba platnosti Kupónu je vždy priamo uvedená na Kupóne.
 5. Ak Ponuka alebo Kupón stanovujú potrebu dojednania termínu medzi Poskytovateľom a Klientom na poskytnutie Plnenia (napríklad deň a hodinu rezervácie u Poskytovateľa), Klient si dohodne spôsobom uvedeným v Ponuke alebo v Kupóne (telefonicky, mailom a pod.) termín využitia Kupónu.
 6. Po uplynutí doby platnosti Kupónu stráca Klient nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z Kupónu (na tzv. zľavu) bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Kupón.
 7. Klient berie na vedomie, že texty, fotografie, grafické diela, počítačové programy a ďalšie prvky, ktoré sú súčasťou obsahu Stránky, alebo sú dostupné v rámci služby môžu byť jednotlivo a/alebo ako celok chránené autorským právom (ďalej spoločne len ako „autorské diela. Ak nie je s Poskytovateľom písomne dohodnuté inak, môže k oprávnenému použitiu autorských diel dôjsť len v rozsahu a spôsobmi stanovenými rozhodným právnym poriadkom. Najmä nie je Klientovi dovolené použitie autorských diel vo forme ich rozmnožovania (kopírovania) za účelom dosiahnutia priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu a ďalej ich použitie vo forme rozširovania, požičiavania, vystavovania či zverejňovania diela verejnosti (vrátane zverejňovania verejnosti prostredníctvom internetu), či vo forme neoprávneného použitia databáze.
 8. Klient sa, bez ohľadu na iné ustanovenia VOP zaväzuje, že nebude používať stránku obchod.amastu.sk pokiaľ má menej než 18 rokov. Klient sa zaväzuje, že nebude v hodnoteniach na stránkach obchod.amastu.sk a/alebo na sociálnych sieťach spravovaných z obchod.amastu.sk hrubo a/alebo vulgárne urážať ostatných klientov, zmluvných partnerov, zamestnancov a/alebo nezverejňovať iné príspevky prípadne fotografie, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi.

Článok IV
Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ ako dodávateľ Kupónu ako aj dodávateľ Plnenia je zodpovedný:
 • a. za kvalitu a rozsah Plnenia,
 • b. za dodanie Plnenia,
 • c. za naplnenie práv Klienta z Kupónu,
 • d. za pravdivosť a úplnosť Ponuky a
 • e. za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov, a to tak v súvislosti s kúpou Kupónu ako aj v súvislosti a poskytovaním Plnenia.
 • Sprostredkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu 1 tohto článku, čo Klient berie na vedomie. Sprostredkovateľ zodpovedá len za riadne a včasné dodanie Kupónu spôsobom podľa týchto VOP.
 • Sprostredkovateľ upozorňuje, že niektoré Plnenia, ktoré môžu byť poskytnuté na základe Kupónu, môžu byť nebezpečné (ako napríklad adrenalínové športy a pod.) a je plne na uvážení Klienta, či o Plnenie prejaví záujem.
 • Sprostredkovateľ ani Poskytovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Kupónu a nie sú ani povinní poskytnúť Klientovi náhradný Kupón.
 • Klient berie na vedomie, že v prípade ak pri nákupe tovaru/služby prostredníctvom stránok obchod.amastu.sk využije možnosť „uložiť kartu“ nie je Sprostredkovateľ správcom dát/údajov o platobnej karte a tieto sú uložené a spracovávané bankou. V prípade ak Klient využije možnosť „uložiť kartu“ a následne dôjde k prípadnému zneužitiu týchto dát/údajov, nenesie Sprostredkovateľ žiadnu zodpovednosť za zneužitie údajov o platobnej karte.

Článok V
Podmienky reklamácie

 1. V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží Kupón, alebo Kupón obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke, Klient je oprávnený vady reklamovať u Sprostredkovateľa, a to buď e-mailom na adresu: info@amastu.sk alebo telefonicky +421 948 853 833 alebo písomne na adresu sídla Sprostredkovateľa.
 2. Ak Klient uplatní reklamáciu podľa bodu 1., Sprostredkovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Klienta o jeho právach; na základe rozhodnutia Klienta, ktoré z týchto práv Klient uplatňuje, je Sprostredkovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Klient právo od zmluvy odstúpiť.
 3. V prípade vád tovaru dodaného na základe Kupónu zo strany Poskytovateľa alebo vád poskytnutej služby na základe Kupónu zo strany Poskytovateľa, je potrebné, aby Klient tieto vady reklamoval priamo u Poskytovateľa, ktorý Klientovi dodal tovar alebo poskytol službu v zmysle Kupónu.
 4. V prípade, že Klient (kupujúci – spotrebiteľ) nebol spokojný s vybavením reklamácie Sprostredkovateľom alebo keď sa Klient (kupujúci – spotrebiteľ) obrátil na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Sprostredkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Sprostredkovateľ porušil jeho práva, má Klient (kupujúci – spotrebiteľ) právo obrátiť sa na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Sprostredkovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Klient (kupujúci – spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“ resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Klient (kupujúci – spotrebiteľ) je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

Článok VI
Odstúpenie od kúpy, zánik Objednávky, kúpy Kupónu, výmena Kupónu za Kredit

 1. Klient je oprávnený odstúpiť od kúpy Kupónu bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia Kupónu elektronickou formou, pokiaľ kupón nebol použitý alebo rezervovaný. Ak si Klient kúpi Kupón, na základe ktorého mu má byť poskytnuté Plnenie, ktoré sa má uskutočniť pred uplynutím doby na odstúpenie podľa prvej vety tohto ustanovenia, je Klient oprávnený odstúpiť od kúpy Kupónu bez uvedenia dôvodu len do momentu začiatku Plnenia
 2. (napr. do začiatku spustenej akcie ). Odstúpenie od kúpy v zmysle prvej vety je možné uplatniť písomne alebo e-mailom z e-mailovej adresy z ktorej bol Kupón objednaný na adresu info@amastu.sk, pričom v správe musí byť identifikovaná Ponuka a počet Kupónov, od kúpy ktorých chce klient odstúpiť. V tomto prípade bude klientovi vrátená platba späť na účet z ktorého bola platba evidovaná.
 3. V prípade, že Klient neuhradí cenu za Kupón v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na kúpu Kupónu bez ďalšieho zanikajú.
 4. Sprostredkovateľ má právo stiahnuť Ponuku zo Stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v Ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak bola medzičasom vykonaná kúpa Kupónov vo vzťahu k takejto Ponuke, tie sa rušia, pričom Klient berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade cenu za Kupón ním uhradenú mu vráti buď Poskytovateľ, pričom toto plnenie je povinný Klient od Poskytovateľa prijať, alebo Sprostredkovateľ. Klient je oprávnený vrátenie ceny za Kupón vymáhať vždy len od Poskytovateľa. Cena za Kupón bude Klientovi vrátená do 14 dní od stiahnutia Ponuky zo Stránky,a to na účet Klienta, z ktorého vykonal predmetnú úhradu.

Článok IX
Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

 1. Klient poskytuje Sprostredkovateľovi ako prevádzkovateľovi osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Klienta v rozsahu: e-mailovú adresu, meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu, platobné údaje, údaje získané prostredníctvom cookies, údaje z Facebooku.
 2. Podrobný popis rozsahu spracúvaných osobných údajov, účelov spracúvania údajov, prístupu k údajom, bezpečnosti a práv Klienta nájdete v časti ochrany osobných údajov .
 3. Klient berie na zreteľ, že Sprostredkovateľ osobné údaje Klienta v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska, poskytuje a sprístupňuje Poskytovateľom, od ktorých si Klient kúpi Kupón, a to za účelom poskytnutia Plnenia v zmysle Kupónu.

Článok X
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Sprostredkovateľ zverejňuje VOP na Stránke.
 2. Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Klientom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Poskytovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 08.12.2022.

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
0